Đại Chuyển Nhân Sinh

Thể loại: Đô thị, đồng nhân, trọng sinh

Nếu được thay đổi tất cả những điều hối tiếc trong quá khứ, bạn sẽ thay đổi nó như thế nào?

Hạnh phúc sẽ nắm lấy? Tiếc nuối có làm lại?

Trần Hoàng Long, 35 tuổi, nửa đời thất bại, một lần nữa làm lại hắn sẽ thay đổi nhân sinh như thế nào?
(Xem thêm)
Chuyện hay